Mai Hương Trà
6 tháng 2 2017 lúc 8:51

\(A=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{10}{19.29}+\frac{10}{29.39}+...+\frac{10}{1999.2000}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{29}+\frac{1}{29}-\frac{1}{39}+...+\frac{1}{1999}-\frac{1}{2000}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{2000}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1990}{38171}\right)\)\(=\frac{1}{19}+\frac{1791}{38171}\)\(=\frac{200}{2009}\)

Bình luận (0)
Mai Hương Trà
6 tháng 2 2017 lúc 8:52

Nhớ k mik nha bạn Capricorn

Bình luận (0)
ae CLAN
6 tháng 2 2017 lúc 9:01

200/209

Bình luận (0)
Vũ Kim Ngân
13 tháng 6 2018 lúc 16:43

\(A=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{10}{19.29}+......+\frac{10}{1999.2009}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{29}+....+\frac{1}{1999}-\frac{1}{2009}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{2009}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}.\frac{1990}{38171}\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{1791}{38171}\)

\(=\frac{200}{2009}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN