Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Trần Thư

1 vật dao động điều hòa có pt x=Acos(10πt). Ứng với pha dao động π/6 rad, giá trị của gia tốc là a= -30 m/s2 . Lấy π2 =10. Li độ và vận tốc của vật bằng bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự
Loading...