Nguyễn Tấn Phát
28 tháng 2 2019 lúc 17:02

Xét \(-2a^5b^2\)và \(3a^2b^6\), ta thấy:

\(b^2,b^6\ge0\)

TH1: \(b=0\)

\(\Rightarrow-2a^5b^2=3a^2b^6=0\)

\(\Rightarrow\)a thuộc dấu gì cũng được

TH2: \(b\in Z^{ }\left(b\ne0\right)\)

\(\Rightarrow b^2,b^6>0\)

Để \(-2a^5b^2\)cùng dấu với \(3a^2b^6\)

Thì \(-2a^5\)phải cùng dấu với \(3a^2\)

Mà \(3a^2\ge0\)

\(\Rightarrow a< 0\)

\(\Rightarrow\)Dấu a là âm

TH3 \(a=0\)

\(\Rightarrow-2a^5b^2=3a^2b^6=0\)

Vậy dấu của a sẽ tùy thuộc vào b theo TH1, TH2 hay a =0

Bình luận (0)
Nobi Nobita
21 tháng 4 2020 lúc 10:13

Vì \(b^2\)và \(b^6\)có số mũ chẵn \(\Rightarrow b^2\)và \(b^6\)có cùng dấu dương

\(\Rightarrow\)Ta chỉ xét \(-2a^5\)và \(3a^2\)cùng dấu

Vì \(a^2\ge0\forall a\)\(\Rightarrow3a^2\ge0\forall a\)

\(\Rightarrow\)Để \(-2a^5\)và \(3a^2\)cùng dấu thì \(-2a^5\ge0\)

\(\Rightarrow a^5\le0\)\(\Rightarrow a\le0\)( vì \(a^5\)có số mũ lẻ )

Vậy \(a=0\)hoặc dấu của a là dấu âm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN