Violympic toán 8

Tuyết Nhi Melody

Cho a,b,c thuộc R . CM

a, 2(a^2+b^2) \(\ge\)(a+b)^2

b, a^2+b^2+c^2 \(\ge\)(a+b+c)^2

c, 3(a^2+b^2+c^2) \(\ge\)(a+b+c)^2

d, (a^2+b^2)(x^2+y^2)\(\ge\)(ax+by)^2


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN