Con gái thời nay
3 tháng 2 2017 lúc 21:19

tích đúng là 74240

Bình luận (0)
Lê Anh Tú
3 tháng 2 2017 lúc 21:20

Số đó là:

5120:(5+1+4)=512

Tích đúng là:

512x145=74240

Đáp số:74240

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
3 tháng 2 2017 lúc 21:20

Thừa số thứ 1 là :

\(5120\div\left(1+4+5\right)=512\)

Tích đúng là :

\(512\cdot145=74240\)

Đ/s:..............

Bình luận (0)
Ngô Lê Xuân Thảo
3 tháng 2 2017 lúc 21:23

Số đó là:

5120 : ( 1 + 4 + 5 ) = 512

Tích đúng:

512 x 145 = 74240

Bình luận (0)
ooooo
3 tháng 2 2017 lúc 21:25

                           Bài giải

Kết quả thu được là tích của số tự nhiên đó với tổng ( 1 + 4 + 5 )

- Vậy số tự nhiên đó là: 5120 : ( 1 + 4 + 5 ) = 512

- Kết quả đúng của phép nhân đó là: 74240

Bình luận (0)
Cf Khánh
14 tháng 12 2017 lúc 20:56

74240 là kết quả đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN