Cute phômaique
5 tháng 5 2015 lúc 9:20

Trung bình mỗi xe chở:\(\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{2}{5}\right):3=\frac{11}{20}\left(t\text{ấn}\right)=\frac{11}{20000}\left(kg\right)\)Đáp số: 11/20000 kg hàng

Bình luận (0)
tuan va manh
4 tháng 3 2017 lúc 21:30

= 11/ 200000

Bình luận (0)
Nhuyễn Văn Tuyên
4 tháng 3 2017 lúc 21:33

11 phần 200000

Bình luận (0)
phan văn đức
6 tháng 3 2017 lúc 16:32

1/2 = 0,5 

3/4 = 0,75

2/5 = 0,4

Trung bình 1 xe chở đc là : 

 ( 0,5 + 0,75 + 0,4 ) : 3 = 0,55 tấn = 5500 kg 

Đáp số : 5500 kg

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN