Bài 1: Phân thức đại số.

Gobby Hope

(a+b)2 - c2 / a+b+c

rút gọn phân thức trên

Lân Trần Quốc
27 tháng 7 2019 lúc 16:19

\(\frac{\left(a+b\right)^2-c^2}{a+b+c}=\frac{\left(a+b+c\right)\left(a+b-c\right)}{a+b+c}=...\)

And... u know dat? =))

Chúc bạn học tốt nhaok.

Bình luận (0)
Phan Công Bằng
27 tháng 7 2019 lúc 16:20

\(\frac{\left(a+b\right)^2-c^2}{a+b+c}=\frac{\left(a+b+c\right)\left(a+b-c\right)}{a+b+c}=\frac{a+b-c}{a+b+c}\)

Bình luận (0)
svtkvtm
27 tháng 7 2019 lúc 16:22

\(\left(a+b\right)^2-c^2=\left(a+b+c\right)\left(a+b-c\right)\Rightarrow\frac{\left(a+b\right)^2-c^2}{a+b-c}=a+b-c\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)