Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Thu Hien Tran

B1;Tính B= \(\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}\)

B2 Cho a=\(\sqrt[3]{\sqrt{5}+2}+\sqrt[3]{1-\sqrt{11}}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN