Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 12

\(\int\limits^{\frac{\pi}{3}}_0\frac{sinx}{cosx\sqrt{3+sin^2x}}dx\)

\(\int\limits^{ln8}_0\frac{e^x}{1+\sqrt{3e^x+1}}dx\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.