Violympic toán 8

MYMY

Chứng minh rằng tổng bình phương của p số nguyên liên tiếp ( p nguyên tố, p>3) chia hết cho p.

Akai Haruma, svtkvtm, Hung nguyen, Nguyễn Việt Lâm giúp mình với . Please!!!!!!!!!!!!

Hung nguyen
15 tháng 7 2019 lúc 8:16

Gọi p số nguyên liên tiếp đó là: \(x,x+1,x+2,...,x+p-1\)

Ta có:

\(x+\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+...+\left(x+p-1\right)\equiv1+2+3+...+p-1\left(modp\right)\)

\(\Rightarrow x^2+\left(x+1\right)^2+\left(x+2\right)^2+...+\left(x+p-1\right)^2\equiv1^2+2^2+3^2+...+\left(p-1\right)^2\left(modp\right)\)

Ta lại có:

\(1^2+2^2+3^2+...+\left(p-1\right)^2=\frac{\left(p-1\right)p\left(2p-1\right)}{6}\)

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p không có ước 2, 3 từ đây ta thấy được là:

\(\left(p-1\right)p\left(2p-1\right)⋮6p\)

\(\Rightarrow1^2+2^2+3^2+...+\left(p-1\right)^2=\frac{\left(p-1\right)p\left(2p-1\right)}{6}⋮p\)

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN