§2. Hàm số y=ax+b

Lê Nhung

Định tham số để tập nghiệm của các phương trình sau là R:

1/ \(m^3x=mx+m^2-m\)

2/ \(m^2\left(mx-1\right)=2m\left(2x+1\right)\)

3/ \(m\left(x-1\right)+n\left(2x+1\right)=x+2\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN