Violympic toán 9

Linh nè

giả hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}p-1=2x\left(x+2\right)\\p^2-1=2y\left(y+2\right)\end{matrix}\right.\) với p là số nguyên tố và x,y là số nguyên dương

Akai Haruma
7 tháng 7 2019 lúc 18:35
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN