Bài 8. Nhiễm sắc thể

hoàng thiên

Dưa chuột có bộ NST 2n =14

a. Tế bào này nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Tính số tế bào con hình thành

b. Số lượng tế bào NST mới hoàn toàn do môI trường nội bào cung cấp để thực hiện quá trình nguên phân.

Chuc Riel
5 tháng 7 2019 lúc 15:52

a. 2^3 = 8 tb con

b. 2n.(2^3 - 2) = 14.6 = 84

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN