Chương 1. Sự điện li

Thanh Thanh

chia 15,6g Al(OH)3 làm hai phần bằng nhau a/ cho 200ml dung dịch H2SO4 1M vào phần I. Tính khối lượng muối tạo thành b/ cho 50ml dung dịch NaOH 1M vào phần II. Tính khối lượng muối tạo thành

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
4 tháng 7 2019 lúc 19:53

nAl(OH)3= 15.6/78=0.2 mol

PI : nH2SO4= 0.2 mol

2Al(OH)3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 6H2O

Bđ: 0.2_________0.2

Pư : 1/15________0.2_________1/15

Kt: 2/15_________0___________1/15

mAl2(SO4)3= 1/15*342= 22.8g

PII:

nNaOH = 0.05 mol

NaOH + Al(OH)3 --> NaAlO2 + 2H2O

Bđ: 0.05_____0.2

Pư: 0.05_____0.05______0.05

Kt: 0________0.15______0.05

mNaAlO2= 0.05*82=4.1g

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
4 tháng 7 2019 lúc 20:03

a) \(n_{H_2SO_4}=0,2\times1=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{Al\left(OH\right)_3}=\frac{1}{2}\times15,6=7,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(OH\right)_3}=\frac{7,8}{78}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Theo PT: \(n_{Al\left(OH\right)_3}=\frac{2}{3}n_{H_2SO_4}\)

Theo bài: \(n_{Al\left(OH\right)_3}=\frac{1}{2}n_{H_2SO_4}\)

\(\frac{1}{2}< \frac{2}{3}\) ⇒ H2SO4

Theo PT: \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{1}{2}n_{Al}=\frac{1}{2}\times0,1=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,05\times342=17,1\left(g\right)\)

b) \(n_{NaOH}=0,05\times1=0,05\left(mol\right)\)

\(m_{Al\left(OH\right)_3}=\frac{1}{2}\times15,6=7,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(OH\right)_3}=\frac{7,8}{78}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Theo PT: \(n_{Al\left(OH\right)_3}=n_{NaOH}\)

Theo bài : \(n_{Al\left(OH\right)_3}=2n_{NaOH}\)

\(2>1\) → Al(OH)3

Theo Pt: \(n_{NaAlO_2}=n_{NaOH}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaAlO_2}=0,05\times82=4,1\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN