Violympic toán 9

tran xuân phương

Giải PT : \(x^2-5x+6>0\)

Thảo Nguyễn Phạm Phương
Thảo Nguyễn Phạm Phương 2 tháng 7 2019 lúc 15:01

\(x^2-5x+6>0\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-3\right)>0\)

Chia 2 trường hợp:

+) T/h 1:

\(\left\{{}\begin{matrix}x-2>0\\x-3>0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x>2\\x>3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x>3\)

+) T/h 2:

\(\left\{{}\begin{matrix}x-2< 0\\x-3< 0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x< 2\\x< 3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x< 2\)

Vậy .................

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN