Violympic toán 9

Chuột yêu Gạo

Cho biểu thức : \(P=\frac{x^2-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+\frac{2\left(x-1\right)}{\sqrt{x}-1}\)

a, Rút gọn P.

b, Tìm GTNN của P.

c, Tìm x để biểu thức \(Q=\frac{2\sqrt{x}}{P}\) nhận giá trị là số nguyên.

Lê Thu Dương
30 tháng 6 2019 lúc 18:31
https://i.imgur.com/OiJWvDD.jpg
Bình luận (2)
Lê Thu Dương
30 tháng 6 2019 lúc 18:33
https://i.imgur.com/ABvaDSz.jpg
Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN