Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Phượng - Toán lớp 8

Rút gọn : \(\frac{x^2+y^2+z^2}{\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2+\left(x-y\right)^2}\) biết rằng \(x+y+z=0\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.