Câu hỏi của Quốc An - Toán lớp 8

d ) \(x^2+y^2-x^2y^2+xy-x-y\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.