Câu hỏi của Quốc An - Toán lớp 8

c ) \(x^4+2x^3+2x^2+2x+1\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.