Câu hỏi của Quốc An - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Quốc An - Toán lớp 8

b ) \(x^3-4x^2+12x-27\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.