Câu hỏi của Đan GD - Hóa học lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đan GD - Hóa học lớp 9

Cho 6,75 gam nhôm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được 

Ai bày mình với đang cần gấp lắm

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.