Câu hỏi của Đoàn Phong - Vật lý lớp 7

ánh sáng mặt trời tạo bởi gương phẳng ngang 1 góc 60 độ . Muốn thu được ánh sáng chiếu xuống theo phương thẳng đứng thì phải đặt gương như thế nào ?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.