Câu hỏi của U 70 - Toán lớp 7

Chứng minh rằng :

Nếu : \(\frac{a+b}{b+c}=\frac{c+d}{d+a}\) thì \(a=c\) hoặc a + b + c + d = 0

    Được cập nhật 04/11/2016 lúc 21:37
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.