Câu hỏi của Phạm Thị Thanh Tuyền - Sinh học lớp 7

Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ :

 

 

  1. Diệp lục
  2. Roi và điểm mắt
  3.  
6 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.