Câu hỏi của sh - Toán lớp 6

tìm x y thuộc z thỏa x^2+2y^2=9

    Được cập nhật 02/09/2016 lúc 10:09
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.