Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Hai bến dọc theo một con sông cách nhau AB = L = 72 km , 1 ano và 1 thuyền đồng thời xuất phát và gặp nhau sau thời gian 5h . Ngay sau đó cano quay trở lại còn thuyền không chèo nữa . Kết quả là sau tời gian 4h cano và thuyền đồng thời trở về xuất phát . Tìm vận tóc nước , vận tốc cano , vận thuyền

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.