Câu hỏi của Harimaron - Toán lớp 7

4. Cho \(x^2+y^2+z^2=xy+xz+yz\). Chứng minh \(x=y=z\)
 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.