Câu hỏi của thyhuong03 - Toán lớp 8

Phân tích da thức thành nhân tử :

a ) 6a^2y - 3aby +4a^2x - 2abx

b ) ax -bx -2cx -2a +2b +4c

c ) x^9 +1

d ) 25x^2 - 20xy +4y^2

e )x^2 +2xy +y^2 - 25

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.