Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 8

hình thang ABCD có AD//BC, góc A - góc B = 90 độ, BC=2AB=2AD. gọi M là 1 điểm trên đáy nhỏ AD, kè Mx vuông góc với BM tại N. chứng minh MB=MN

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.