Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 8

cho tứ giác ABCD, biết 2 đường thẳng AD và BC cắt nhau ở E, 2 đường thẳng B và CD cắt nhau ở F. Các tia phân giác của góc E và góc F cắt nhau tại I. Tính góc EIF theo góc A và C của tứ giác ABCD.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.