Câu hỏi của Thao Van - Toán lớp 9

Bài 1 : Tìm Min , Max của A = \(\sqrt{1-x}+\sqrt{8+x}\)

Bài 2 : Giải phương tình 

a, \(x+\sqrt{\sqrt{x}+3}=3\)

b, \(\sqrt{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^x}+\sqrt{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^x}=3\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.