Câu hỏi của Dê Trắng - Sinh học lớp 12

ruồi giấm

P: bố Ab//aB.De//de x mẹ AB//ab.DE//de

a)F1 nếu A-B-D-E-=22.5%

Tìm tỉ lệ kiểu hình A-bbD-ee=?

b) số loại KG tối đa ở F1 là bao nhiêu 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.