Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 8

cho hình thanh cân ABCD (AB//CD) có đường chéo BD chia hình thanh thành 2 tam giác cân: tam giác BD cân tại A, tam giác BCD cân tại D. Tính các góc của hình thang.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.