Câu hỏi của Su Ru Linh - Tiếng anh lớp 8

Write the sentences,using the words or phrases given

1 I/see/Lan and Ha/party/yesterday

2 We/enjoy/time/much/parrty/last night

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.