Câu hỏi của Nguyễn Anh Duy - Toán lớp 8

Tìm x biết:

( 3x-2) ( 4x-5 ) - ( 2x-1 ) ( 6x+2 ) = 0

   
   3 câu trả lời

   Các câu hỏi liên quan khác...

   Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.