Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 6

a^2 + b^2 chia hết cho 2 thì a+ b chia hết cho 2

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.