Câu hỏi của Nguyễn Anh Duy - Toán lớp 8

Tìm x biết

( 3x-2) ( 4x-5 ) - ( 2x-1 ) ( 6x+2 ) = 0

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.