Câu hỏi của Lê Hà Vy - Toán lớp 8

cho x+y=a; xy=b. Rút gọn x5+y5

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.