Violympic toán 9

Linh nè

Tìm tất cả các bội số nguyên dương ( x; y; z) thỏa mãn \(\frac{x+y\sqrt{2013}}{y+z\sqrt{2013}}\) là số hữu tỉ , đồng thời \(x^2+y^2+z^2\) là số nguyên tố


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN