Câu hỏi của lam nguyễn lê nhật - Hóa học lớp 9

Cho 2,56g kim loại Cu phản ứng hoàn toàn với 25,2g dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch A.Biết rằng nếu thêm 210ml dung dịch KOH 1M vào A rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được tới khối lượng không đổi thì được 20,76g chất rắn.Hãy xác định nồng độ % của các chất trong A

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.