Câu hỏi của *** Lynk My *** - Tiếng anh lớp 8

BT: Chia dong tu

1.The moon (move) around the earth.

2.The sun (rise) in the East

3. Lan (be) happy when she (receive) a letter this morning

4. I don’t think I (go) out tonight

BT: Tim tu co cach phat am khac

1.Fair          straight                awake                    moderate

2.Great        bean                    teach                      mean

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.