Câu hỏi của Đinh Thị Huyên - Hóa học lớp 9

hòa tan 3.5g NAOH  vào nước được 200ml dung dịch NAOH  có khối lượng riêng 1.2 g .tính c% dung dịch trên 

Ai làm giùm em với !! ngu si !! mất gốc hóa từ lớp 8 không biết gì 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.