Câu hỏi của Hải Phạm Thị - Hóa học lớp 10

Hợp chất A được tạo bởi X+ và Y2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử và 2 nguyên tố tạo nên . Tổng số proton trong X + là 11, tổng số electron trong Y 2- là 50 .  XĐ công thức phân tử  và gọi tên A . Biết hai ngto trong Y2- thuộc cùng một phản nhóm và thuộc  hai chu kỳ liên tiếp

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.