Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 8

cho tam giác ABC cân tại A, phân giác BD, CE. Gọi I là trung điểm của BC, J là trung điểm của ED, O là giao điểm của BD và CE.
a) tứ giác BEDC là hình gì? chứng minh
b) chứng minh BE=ED=DC
c) biết góc A bằng 50 độ. tính các góc của tứ giác BEDC
d) chứng minh A,I,O,J thẳng hàng

    Được cập nhật 07/09/2016 lúc 16:02
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.