Câu hỏi của Nguyễn đức mạnh - Toán lớp 7

a) ( -2/3 + 3/7 ) : 4/5 + ( -1/3 + 4/7 ) : 4/5

b) 5/9 : ( 1/11 - 5/22 ) + 5/9 : ( 1/15 -2/3 )

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.