Câu hỏi của Nguyễn đức mạnh - Toán lớp 7

a) -3/4 . 12/-5 . (-25/6)

b) (11/12 : 33/16) .3/5

c) (-2) . -38/21 . -7/4 . (-3/8)

d) 7/23 . [ ( -8/6) - 45/18 ]

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.