Câu hỏi của lam nguyễn lê nhật - Hóa học lớp 9

Hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và M(NO3)2 : M là kim loại .Nhiệt phân 93,1g X thu được 2 oxit kim laoij và 1,2 mol hỗn hợp khí Y.Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy thể tích hỗn hợp khí giả 6 lần.Viết phương trình phản ứng và tìm kim loại M

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.