Câu hỏi của thuy - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của thuy - Toán lớp 9

Cho đoạn thẳng AB, C là điểm nằm giữa.Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ Ax, By vuông góc AB. trên Ax lấy I, tia vuông góc IC tại C cắt BI tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.

1, C/m: CPKB nội tiếp

2.C/m: AI.BK=AC.BC

3. C/m: ABP vuông

4. Giả sử A,I, B cố định, xác định C để SAIKBlớn nhất

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.