Câu hỏi của Linh Cao - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Linh Cao - Tiếng anh lớp 6

Viết lại câu sau theo chỉ dẫn:

1.  My house has a living-room, two bedrooms and a kitchen.

There .........

2. This pencil belongs to my brother.

This is .... .

3. My brother drinks two glasses of milk every day.

.........

4. Huy walks to school everyday.

5. How much is a bowl of noodle?What's .......

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.