Câu hỏi của Linh Cao - Tiếng anh lớp 6

Điền a,an,some hoặc any 

1. Is there any sugar left, múm? - Yes, I bought ..... yesterday.

2. would you like......can of soda?

3.He always has ..... egg and ....... loaf of bread for breakfast.

4. We are going to plant ..... trees around the schoolyard.

5.Would youlike ...... help

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.